තොල් වේශ නිරූපණය

  • Lip makeup-BD-LS-009

    තොල් වේශ නිරූපණය- BD-LS-009

    මැට් ලිප්ස්ටික් පොහොසත් වර්ණක ඛනිජ ලිප්ස්ටික් 100% ස්වාභාවික සූත්‍රකරණය විෂ නොවන, ක el ර සහ පැරබන් රහිත දිගු කල් පවතින ලිප්ස්ටික්.

    ලස්සන හා කල් පවතින, මැට් ලිප්ස්ටික් සිනිඳුයි, ක්‍රීම්, ඇඳීමට ඔරොත්තු දෙන, වියළීමකින් තොර සහ ඉහළ වර්ණවලින් යුක්තයි.